Bedrijfsinformatie en websitevoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE VAN DEZE SITE GEBRUIKMAAKT
Gebruik van deze site is onderhevig aan je acceptatie van de gebruiksvoorwaarden. Als je de onderstaande voorwaarden niet wenst te accepteren, maak dan geen gebruik van deze site.
WETTELIJKE GEGEVENS

Deze site is in eigendom van en wordt beheerd door Euro Disney Associés S.C.A. Euro Disney Associés S.C.A., een onderneming ('société en commandite par actions') die geregistreerd is onder Frans recht met het nummer SIREN 397 471 822 bij de Kamer van Koophandel van Meaux (RCS Meaux). Het hoofdkantoor bevindt zich op 1, rue de la Galmy - 77700 Chessy, Frankrijk en heeft een aandelenkapitaal van €1 203 699 781,90. Intercommunautair BTW-nummer: FR 07 397 471 822. 

Telefoonnummer: 00.33.164744000; emailadres: webmaster@disneylandparis.com Hoofdredacteur: Mevr Yasmin Kouchouk. 

De website wordt geherbergd door DIMG : 500 South Buena Vista Street ; 91521 Burbank, CA, Verenigde Staten, klantenservice op (877) 466-6669.BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN
Geen enkel document afkomstig van de Disneyland® Paris site dat eigendom is van, beheerd of gecontroleerd wordt of toegekend is door Disneyland® Paris mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, gedownload, geplaatst, uitgezonden of gedistribueerd, tenzij onder de volgende voorwaarden: je mag één kopie van deze documenten downloaden op een microcomputer voor eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat je de informatie niet wijzigt en dat je alle auteursrechten en andere bewoordingen met betrekking tot de eigendom intact houdt. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden betekent een inbreuk op het auteursrecht en andere eigendomsrechten van Disney Enterprises, Inc. (onze licentiegever). Het gebruik van deze documenten op andere sites of in een andere netwerkomgeving is onder deze voorwaarden verboden.
INGEZONDEN IDEEËN

De onderneming Disneyland® Paris ontvangt graag beoordelingen en op- en aanmerkingen van mensen die gebruik hebben gemaakt van haar producten, met inbegrip van de services die geleverd worden op de Disneyland® Paris site. Het beleid van de The Walt Disney Company maakt het ons echter onmogelijk creatieve ideeën, suggesties of documenten waar de onderneming niet zelf om heeft verzocht, te accepteren of te bekijken. We hopen dat je begrip heeft voor dit beleid, dat bedoeld is ter voorkoming van eventuele toekomstige misverstanden of problemen die zouden kunnen ontstaan wanneer door werknemers van Disneyland® Paris ontwikkelde projecten gelijkenis zouden vertonen met creatief werk afkomstig van derden. We verzoeken je daarom ons nooit oorspronkelijke of creatieve documenten toe te sturen, zoals verhalen, ideeën voor karakters, gameschermen of ander oorspronkelijk artistiek werk. Hoewel we blij zijn met je belangstelling voor onze diensten en producten, vragen we je je commentaar zo kort mogelijk te houden en ons geen creatieve documenten, suggesties of ideeën te sturen. Je dient te weten dat alle suggesties, ideeën, commentaar, tekeningen of andere documenten van creatieve aard (hierna gezamenlijk te noemen de 'Informatie') die gericht zijn aan Disneyland® Paris, ondanks het verzoek van deze laatste zulks niet te doen, wettelijk eigendom worden van Disneyland® Paris, met inbegrip van alle mondiale rechten betreffende gebruik, reproductie, weergave en bewerking voor promotionele of commerciële doeleinden in welke media dan ook, zonder dat op grond daarvan een vergoeding verschuldigd is. Ten aanzien van de Informatie geldt voor Disneyland® Paris geen enkele geheimhoudingsplicht en er rust geen enkele aansprakelijkheid op onze onderneming voor het gebruik of de openbaarmaking van dergelijke Informatie. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De handelsmerken, logo's en tekeningen op deze site zijn eigendom van Disney Enterprises, Inc. Hun openbaarmaking dient in geen geval te worden opgevat als het verlenen van een licentie of een recht om gebruik te mogen maken van genoemde handelsmerken en onderscheidende elementen, welke auteursrechtelijk zijn beschermd. Dergelijk gebruik zal worden beschouwd als inbreukmakende handeling.
ORGANISATIE VAN DIENSTEN VERKOCHT VIA DEZE WEBSITE
De diensten die op deze website verkocht worden (arrangementen en tickets), worden georganiseerd door Euro Disney Vacances S.A.S., met een kapitaal van 152 450 Euros ; geregistreerd onder KvK nummer SIREN 383 850 278 in Meaux ; geregistreerd reisagent (van de Franse autoriteiten) nr. IMO077100030 ; de financiële waarborg werd toegekend door APS - Association Professionelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, Frankrijk ; verzekering voor professionele aansprakelijkheid is onderschreven bij AXA Corporate Solutions Assurance, 4 rue Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09, Frankrijk.
OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN VAN Disneyland® Paris

Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door Disneyland® Paris vanuit diens kantoor in Chessy, Marne La Vallée. Alle informatie die op deze site toegankelijk is wordt geleverd zonder aansprakelijkheid. De documenten op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor het bieden van informatie en het presenteren van de activiteiten van Disneyland® Paris. NB: informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Disneyland® Paris geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de inhoud ervan. Disneyland® Paris behoudt zich het recht voor deze informatie te allen tijde te wijzigen, met name bij het actualiseren van de site. Disneyland® Paris kan evenmin garanderen dat de documenten op de site in overeenstemming zijn met je lokale wetgeving, indien je vanuit een andere regio of land toegang tot de site hebt gekregen. 

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie die je beschikbaar is gesteld, ligt geheel bij jou. Je mag op de site geen informatie verspreiden die aansprakelijkheid tegenover derden of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kan brengen en je zegt toe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig is, de orde kan verstoren, lasterlijk is, etc. Na grondig onderzoek van de karakteristieken van de Disneyland® Paris site kun je Disneyland® Paris niet aansprakelijk stellen voor het gebruik van de informatie op de site of de site zelf. Disneyland® Paris is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid van de site gebruik te maken. Voorts geeft Disneyland® Paris geen enkele garantie, expliciet noch stilzwijgend, en sluit het met name iedere garantie uit met betrekking tot de beschikbaarheid en conformiteit van de functies van de site of de mate waarin de site kan voldoen aan de eisen of verwachtingen van de klant. Disneyland® Paris geeft geen garantie dat de functies die deze documenten omvatten geleverd worden zonder onderbrekingen of fouten, of dat fouten hersteld worden, of dat de site of de server die ze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere gevaarlijke onderdelen. Alle kosten voor reparatie of herziening zullen geheel voor jouw rekening zijn (en niet voor rekening van Disneyland® Paris). De totale financiële aansprakelijkheid van Disneyland® Paris tegenover jou, voor alle eventueel door jou geleden schade, zal in geen geval hoger zijn dat het bedrag dat je hebt betaald voor het verkrijgen van toegang tot de site. Informatie met een hyperlink naar andere sites valt buiten de controle van Disneyland® Paris, dat derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud. 

OVERIG

Deze site voldoet aan de Franse wetgeving. Indien u toegang verkrijgt tot de site vanuit een andere regio kan Disneyland® Paris in geen enkel geval de garantie geven dat de site voldoet aan uw lokale wetgeving.

© Disney. Alle rechten voorbehouden.